logo

Pravidla zpracování osobních údajů
(Prohlášení o ochraně soukromí)

(dále jen „Pravidla“)

Děkujeme, že využíváte naše služby a že jste navštívili naše stránky. Jsme společnost Bílí Tygři Liberec, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec 7, PSČ 460 07, IČO: 613 27 336, DIČ: CZ61327336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7123 (dále také jen „BTL“) a ochrana osobních údajů všech našich uživatelů, respektive všech fyzických osob, je pro nás velmi důležitá.

Tato pravidla zpracování osobních údajů (dále také jen „Pravidla“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji, která získáváme prostřednictvím provozování internetového fanshopu na fanshop.hcbilitygri.cz (dále také jen „E-shop BTL“), který provozuje společnost STŘÍDA SPORT s.r.o., IČ: 252 51 741, se sídlem Čacké 1120, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02 (dále také jen „STŘÍDA SPORT“, společně s BTL také jako „my“).

Tato Pravidla tedy především popisují, jaká data a osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká práva máte.

Důkladně se prosím s těmito Pravidly seznamte, obsahují totiž důležité informace týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

Pravidla jsme napsali tak, aby byla srozumitelná pro všechny – pokud by však přesto zůstávalo něco, co by Vám z nich nebylo zcela zřejmé, případně pokud byste měli jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů, prosím obraťte se na nás ideálně na e-mailové adrese: klub@hcbilitygri.cz. Jsme připraveni se Vám věnovat a Vaše dotazy rádi kdykoli zodpovíme.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu zejména s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, včetně zejména (i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), (ii) zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a (iii) zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění.

1.2 Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně): identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení; kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa; další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu používaného prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

1.3 Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Bílí Tygři Liberec, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec 7, PSČ 460 07, IČO: 613 27 336, DIČ: CZ61327336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7123.

Správcem Vašich osobních údajů je rovněž společnost STŘÍDA SPORT s.r.o., se sídlem Čacké 1120, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 252 51 741, DIČ: CZ25251741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10144.

Své dotazy a připomínky týkající se ochrany osobních údajů můžete zasílat na poštovní adresu: Bílí Tygři Liberec s.r.o., Jeronýmova 494/20 Liberec, PSČ 460 07, popř. e-mailem na: klub@hcbilitygri.cz.

1.4 Další příjemci osobních údajů

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smluv uzavíraných mezi námi a/nebo dalších povinností, jsme oprávněni Vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, které se podílejí na plnění takových smluv a/nebo našich povinností. Případně můžeme v tomto rozsahu pověřit zpracováním osobních údajů i jiné zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé jsou osoby, které zpracovávají osobní údaje pro správce, je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů a/nebo ke splnění našich povinností. Jedná se zejména o naše externí dodavatele, zejména poskytovatele IT služeb, logistických či doručovacích služeb, marketingových agentur apod. Kdo konkrétně Vaše osobní údaje zpracovává, Vám sdělíme také na základě Vašeho dotazu. Některé takové obvyklé zpracovatele uvádíme přímo v podrobnější charakteristice příslušné zpracovatelské činnosti níže.

1.5 Zpracování osobních údajů mimo země Evropské unie

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo země Evropské unie s výjimkou využití cloudových a případných obdobných nástrojů (Google Analytics) v souvislosti s provozováním našich internetových stránek a zasíláním newsletterů. V tomto případě dochází k předání údajů do třetí země (USA). Poskytovatelé těchto služeb však poskytli dostatečné záruky za bezpečnost údajů tím, že akceptují podmínky dohody EU - U.S. Privacy Shield, které naleznete např. zde: https://www.privacyshield.gov/welcome.

1.6 Základní zásady ochrany osobních údajů

Při zpracování osobních údajů vždy dbáme toho, abychom dodržovali základní zásady stanovené mj. v rámci nařízení GDPR.

Osobní údaje, se kterými nakládáme, jsou tak vždy zpracovány v souladu s přinejmenším následujícími základními zásadami jejich zpracování, tedy jsou:

 • korektně zpracovány zákonným a transparentním způsobem, tj. takovým způsobem, který zajišťuje zabezpečení osobních údajů; a
 • shromažďovány tak, aby účel jejich shromažďování byl dostatečně určitý, výslovně vyjádřený a legitimní; a
 • omezeny na rozsah nezbytný s ohledem účelu jejich užití, a tedy zpracovávány v relevantním a přiměřeném rozsahu; a
 • přesné a v případě potřeby aktualizované, když nepřesné údaje musí být vymazány nebo opraveny; a
 • ukládány ve formě, která umožňuje identifikaci takových údajů jen po dobu, po kterou je to nezbytné s ohledem na účel jejich užití; a
 • chráněny vhodným způsobem, který zajistí, že nebudou zpracovány neoprávněným či protiprávním způsobem, nedojde k jejich ztrátě, zcizení, poškození nebo zničení.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Poskytování některých služeb, zejména provozování E-shopu BTL, není bez zpracování Vašich osobních údajů možné. Osobní údaje tak zpracováváme zejména v níže uvedených případech, respektive na základě níže uvedených právních důvodů:

 • je-li jejich zpracování nezbytné pro účely uzavírání a/nebo plnění smlouvy či plnění jiné právní povinnosti (tj. např. kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu BTL); a/nebo
 • na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, máme-li jej od Vás (např. v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení včetně newsletterů); a/nebo
 • je-li jejich zpracování nezbytné pro účely a na základě oprávněného zájmu naší společnosti (např. v souvislosti s uplatněním práv ze smlouvy či v případě kontrol).

Podrobnější charakteristika zpracovatelské činnosti dle našich jednotlivých činností je uvedena níže v těchto Pravidlech.

2.1 Prodej zboží v E-shopu BTL

Pokud jste naším obchodním partnerem, klientem, zákazníkem nebo osobou u něj zaměstnanou či s ním jinak spolupracující, zpracováváme osobní údaje především pro účely vyřízení, uzavření nebo plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli a související obchodní komunikaci (včetně zákaznické podpory a případných reklamací). V takovém případě je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů právě nezbytnost pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

V rámci Vaší objednávky v E-shopu BTL od Vás potřebujeme pro její vyřízení následující údaje:

 • fakturační (identifikační) a dodací údaje – pro správné vyplnění daňového dokladu, který Vám bude zaslán po doručení zboží zpravidla elektronicky a pro umožnění doručení zboží na Vámi zvolenou adresu; a
 • e-mailovou adresu – s důrazem na šetření přírodních zdrojů zasíláme všechny naše faktury elektronicky. Z toho důvodu je pro nás nezbytné znát Vaši e-mailovou adresu. Mimo jiné celý kontakt probíhá digitálně, proto je pro uzavření smlouvy nezbytně nutné, aby i komunikace v rámci objednávky probíhala elektronicky; a
 • telefonní číslo – s ohledem na skutečnost, že pro doručení Vašeho zboží zpravidla kontaktujeme smluvního partnera, který zásadně doručuje zboží v nepravidelných časových lhůtách; tedy pro usnadnění komunikace s přepravní společností a případně pro sdělení informací o stavu Vaší objednávky potřebujeme Vaše telefonní číslo; a
 • platební údaje – platby na našich internetových stránkách probíhají přes externí platební bránu. K vašim platebním údajům tedy máme přístup jen v rozsahu posledních 4 čísel z Vaší platební karty, kterou jste použili k úhradě nákupu. Jiné údaje o vašich platebních prostředcích nezpracováváme.

Vaše osobní údaje v této souvislosti zpracováváme dále pro účely vedení účetnictví, ochrany našich práv a uplatnění našich nároků, popř. jednání s orgány veřejné moci. Právním základem pro takové zpracování je proto nezbytnost zpracování pro splnění příslušných právních povinností, které se na nás vztahují.

Vaše osobní údaje v této souvislosti zpracováváme rovněž pro účely vedení evidence obchodních partnerů, výrobků, zákazníků a jednotlivých obchodních případů. Údaje získané při plnění smlouvy můžeme rovněž použít, v přiměřeném rozsahu, pro přímý marketing, což znamená, že v případě, že jste naším zákazníkem a že jste si u nás zakoupili zboží, můžeme Vám nabídnout obdobné zboží znovu. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem na našem řádném fungování a ve vztahu k přímému marketingu i náš oprávněný zájem na pokračování v obchodním vztahu s našimi obchodními partnery.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou tyto údaje nezbytně potřebujeme. S ohledem na rozsáhlost zpracování údajů na základě zákona a smlouvy, není reálně možné v jednom dokumentu shrnout veškeré lhůty uchování údajů. Pokud však jde o údaje uvedené na faktuře, ty uchováváme s ohledem na požadavky právních předpisů nejméně po dobu deseti (10) let od konce příslušného zdaňovacího období. K archivaci a skartaci dokumentů dochází v souladu s archivačními a skartačními řády společností BTL a STŘÍDA SPORT, které jsou interními dokumenty. Pokud byste měli dotaz na konkrétní dobu uchovávání některého dokumentu, neváhejte se obrátit s dotazem a specifikací dokumentu na adresu klub@hcbilitygri.cz.

Údaje získané při plnění smlouvy nepředáváme jiným osobám, než jsou naši zpracovatelé spolupracující na shora uvedených činnostech.

2.2 Registrace zákazníka

Na našich internetových stránkách se za účelem urychlení Vašich nákupů můžete registrovat, tj. vytvořit si tzv. uživatelský účet. Při Vaší registraci potřebujeme všechny údaje, které vkládáte při objednávání zboží a Vámi zvolené uživatelské jméno a heslo. Registrace slouží zejména k usnadnění Vašich nákupů, proto budou osobní údaje, které nám poskytnete, použity pouze k předvyplnění Vaší objednávky v případě, že si u nás objednáte zboží či služby. Pro další informace v tomto směru tedy odkazujeme na předchozí část týkající se prodeje zboží v E-shopu BTL. Tyto údaje jsou uvedeny v databázi internetových stránek a nejsou předávány žádným třetím osobám, s výjimkou našich zpracovatelů, kteří se zabývají řízením našich internetových stránek.

2.3 Osobní údaje při komunikaci s námi

Pokud nás kontaktujete s dotazy, požadavky či podněty, budeme uchovávat po nezbytně dlouhou dobu osobní údaje obsažené v této komunikaci. Zejména se může jednat o Vaše jméno, příjmení, firmu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a text zprávy. Právním základem pro takové zpracovávání je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašich dotazů či vyřízení požadavků. Bez zpracování těchto údajů Vám nebudeme moct odpovědět. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu – jedná-li se např. jen o Váš jednorázový dotaz, k němuž nebude nutné se dále vracet, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat zpravidla maximálně po dobu tří (3) měsíců od naší poslední komunikace. Jedná-li se však o osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již vyplývají z našeho smluvního vztahu vůči Vám či z obecně závazných právních předpisů, musíme také údaje zpracovávat i bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a/nebo v souladu s nimi (tj. zpravidla i několik let, vždy však jen po nezbytně dlouhou dobu).

2.4 Newslettery a přímý marketing

Na našich internetových stránkách se můžete přihlásit k odběru novinek v podobě tzv. newsletteru do Vaší e-mailové schránky. V případě, že zadáte při objednání zboží souhlas se zasíláním novinek na Vaší e-mailovou adresu, zařadíme Vás do databáze našich odběratelů. Naše novinky Vám budeme zasílat do doby, než se sami odhlásíte. Odhlásit se (tj. vzít zpět Váš souhlas s poskytnutím Vaší e-mailové adresy pro účely zasílání newsletterů) můžete v rámci každého e-mailu, který od nás v tomto směru obdržíte. Vaši e-mailovou adresu uchováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu. Vaše údaje jsou sdíleny s našimi zpracovateli, zejména provozovateli newsletterové služby.

Zasílání našich novinek (newsletterů) probíhá skrze aplikaci mailchimp.com. V rámci základních vlastností této aplikace jsou vedle údajů poskytnutých Vámi při přihlášení k odběru novinek naší společnosti zpracovávány dále také hrubé údaje o Vaší lokalizaci a informace o tom, zda byly zaslané novinky přečteny. Tyto údaje slouží zejména pro naše statistiky a lepší přizpůsobení poskytování našich služeb Vašim požadavkům. Informace o zpracování osobních údajů skrze aplikaci mailchimp.com naleznete na odkaze https://mailchimp.com/en-gb/help/mailchimp-intuit-privacy-faq/. Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů se uskutečňuje v cloudu, dochází v tomto případě k předání údajů do třetí země (USA). Poskytovatel software Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, však poskytl dostatečné záruky za bezpečnost údajů tím, že akceptuje podmínky dohody EU - U.S. Privacy Shield, které najdete zde https://www.privacyshield.gov/welcome.

2.5 Cookies a prohlížení našich internetových stránek

V rámci přístupu na naše internetové stránky mohou servery zaznamenávat data, které Váš prohlížeč pošle při návštěvě naší internetové stránky. Tato data mohou obsahovat zejména Vaši IP adresu, navštívené adresy v rámci našich internetových stránek, datum a dobu přístupu, typ a nastavení Vašeho prohlížeče. Zpracování těchto protokolových dat může provádět třetí osoba, zejména provozovatel našich internetových stránek.

Pro fungování našich internetových stránek využíváme rovněž tzv. cookies, neboli soubory, které naše stránky pomocí internetového prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Cookies se obvykle dělí na nezbytné, preferenční, statistické a marketingové.

Nezbytné cookies:

Cookies smíme obvykle zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. Souhlas není potřeba pro nezbytné cookies. Ty jsou potřeba pro to, aby byly naše internetové stránky vůbec funkční a mohli jste nás kontaktovat anebo si objednat naše zboží či služby. Pro využití těchto cookies nepotřebujeme Váš souhlas a ani je nemůžete odmítnout.

Preferenční cookies:

Využíváme také preferenční cookies. Ty umožňují internetovým stránkám zapamatovat si údaje, které jste do nich vložili. Díky tomu si náš E-shop BTL bude například pamatovat košík, do kterého jste vložili zboží či preferovaný jazyk internetových stránek. K jejich použití potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoli vzít zpět v Nastavení cookies. Pokud však tyto cookies odmítnete, naše internetové stránky se Vám nemusí zobrazovat tak, aby Vám jejich použití zcela vyhovovalo.

Statistické a analytické cookies:

Statistické a analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Pomocí nich sledujeme návštěvnost našich internetových stránek i to, odkud naše internetové stránky navštěvujete. S výjimkou cookies ke sledování návštěvnosti k jejich využití potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv vzít zpět v Nastavení cookies.

Marketingové cookies:

Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku Vašim potřebám a zobrazovat Vám relevantní reklamu. K těmto cookies potřebujeme Váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete v Nastavení cookies.

Zpracování a doba uložení cookies:

Shromážděné cookies jsou zpracovávány našimi zpracovateli, tj. zejména provozovatelem našich internetových stránek a společností Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“) provozující službu Google Analytics.

Nezbytné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování našich internetových stránek. Preferenční cookies jsou uchovávány pouze po dobu jedné „session“ (tedy doby, kdy je naše internetová stránka otevřena ve Vašem prohlížeči). Souhlas s užitím statistických a marketingových cookies udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých druhů cookies a/nebo do jeho zpětvzetí z Vaší strany. Váš souhlas s užitím statistických a marketingových cookies můžete kdykoliv vzít zpět v Nastavení cookies

Další informace o uchovávaných souborech cookies včetně seznamu všech využívaných typů souborů cookies a možnostech nastavení jejich užívání naleznete v dokumentu Nastavení cookies.

Internetová stránka E-shopu BTL obsahuje rovněž sociální pluginy třetích stran pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o (i) plugin sítě Facebook, který je spravována společností Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 , USA; (ii) plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; (iii) plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány námi a nejsme tak odpovědni za jejich funkčnost či případné škody, které by v souvislosti s těmito pluginy mohly vzniknout. Veškeré aktivity na těchto platformách se řídí příslušnými zásadami užívání těchto platforem (Facebook, Youtube, Instagram).

3. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

3.1 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme jen na základě Vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to buď prostřednictvím e-mailu zaslaného na klub@hcbilitygri.cz, písemně formou dopisu zaslaného na adresu našeho sídla, v případě cookies v Nastavení cookies na našich internetových stránkách nebo, v případě obchodních sdělení, způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím takové obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným řádným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a také Vám na Váš dotaz poskytneme jakékoli doplňující informace, které by v těchto Pravidlech nebyly obsaženy. Zejména máte tedy právo na přístup k následujícím informacím:

 • účel zpracování osobních údajů;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů (zpravidla v elektronické podobě). Za případné další (listinné a jiné) kopie Vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3 Právo na opravu

Veškerá data, která zpracováváme, se snažíme (s Vaší součinností) udržovat vždy aktuální a přesná. Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu, včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování takových osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. O vyřízení žádosti a zhodnocení Vaší námitky Vás budeme informovat.

3.5 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, pokud (i) již takové osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a/nebo zpracovávány; (ii) jste odvolali souhlas se zpracováním takových osobních údajů; (iii) jste vznesli námitky proti zpracování takových osobních údajů; a/nebo pokud (iv) byly takové osobní údaje zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí takového výmazu, jsme povinni Vaší žádosti vyhovět. O vyřízení žádosti Vás budeme informovat.

3.6 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) popíráte přesnost svých osobních údajů; (ii) je zpracování takových osobních údajů protiprávní a Vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů; (iii) již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků; a/nebo pokud (iv) vznesete námitku proti zpracování takových osobních údajů.

Při uplatnění omezení zpracování osobních údajů jsme nadále oprávněni Vaše osobní údaje pouze uložit; jejich další zpracování je možné jen s Vaším souhlasem a/nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni Vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti příslušných údajů.

3.7 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8 Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva a dotazy v souvislosti s osobními údaji a jejich zpracováním, můžete uplatnit na e-mailové adrese klub@hcbilitygri.cz. Vaše požadavky vyřídíme v co nejkratší možné době, tedy tak, jak nám to umožní naše technické a administrativní možnosti.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s ochranou Vašich osobních údajů nebudete spokojeni, máte právo se obrátit na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména Vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.